Algemene voorwaarden B.V. Zorgwerk

INLEIDING

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van B.V. Zorgwerk, statutair gevestigd te Rotterdam, en haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek (gezamenlijk ook: ‘Zorgwerk’). Deze Algemene Voorwaarden zijn op 28 mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24248808. Zij zijn ook geplaatst op en te downloaden via de website van Zorgwerk (www.zorgwerk.nl).

Deze Algemene Voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 januari 2006), zoals opgesteld door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (‘ABU’). Daarnaast is een aantal Zorgwerk eigen bepalingen toegevoegd.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande, steeds met een hoofdletter beginnende, begrippen de volgende betekenis:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van Zorgwerk.

2. Artikel: een artikel van deze Algemene Voorwaarden.

3. CAO: de op het moment van het uitvoeren van de Opdracht geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, inclusief alle bijlagen en protocollen.

4. Gewerkte Week: elke Week waarin de Uitzendkracht in het kader van de Opdracht voor/namens de Opdrachtgever uitzendarbeid heeft verricht.

5. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk(waardig) is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent. De Inlenersbeloning bestaat volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (2012-2017) uit de navolgende elementen:

a. het geldende periodeloon in de schaal;

b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – louter naar keuze van B.V. Zorgwerk – worden gecompenseerd in tijd of geld;

c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegenwerk;

d.initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;

e. kostenvergoedingen die noodzakelijk zijn voor dan wel rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de functie (een en ander mits en voor zover deze vrij van loonheffing en premies kunnen worden uitbetaald);

f. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.

6. Opdracht: de tussen Partijen gesloten overeenkomst op grond waarvan B.V. Zorgwerk aan de Opdrachtgever een Uitzendkracht ter beschikking stelt om onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.

7. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht in het kader van de Opdracht onder zijn toezicht en leiding werkzaamheden laat verrichten.

8. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het Opdrachtgeverstarief per uur berekend.

9. Klantportaal: het door Zorgwerk ontwikkelde online portaal en app voor Opdrachtgevers.

10. Partij(en): B.V. Zorgwerk en de Opdrachtgever gezamenlijk dan wel afzonderlijk, afhankelijk van de context.

11. Schriftelijk: elke vorm van vastlegging in een geschrift, waaronder begrepen vastlegging langs elektronische weg (zoals nader gedefinieerd in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek).

12. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de Uitzendkracht in het kader van de Opdracht.

13. Uitzendbeding: de bepaling in de tussen de Uitzendkracht en B.V. Zorgwerk gesloten arbeidsovereenkomst en/of in de CAO, inhoudend dat die arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

14. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die met B.V. Zorgwerk een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan om voor – en onder toezicht en leiding van – een derde arbeid te verrichten. Omwille van de leesbaarheid worden Uitzendkrachten in deze Algemene Voorwaarden louter aangeduid in de mannelijke vorm. Daar waar dat gebeurt, wordt uitdrukkelijk ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

15. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming (hier: Zorgwerk), die op basis van een overeenkomst Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.

16. Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) in de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft/hebben op de beloning (als bedoeld in lid 5 van dit Artikel) van vakkrachten en die Schriftelijk is/zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de CAO en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de Verblijfsduur.

17. Verblijfsduur: de gehele periode dat de Uitzendkracht – ongeacht de aard van de werkzaamheden of de Opdracht - voor de Opdrachtgever werkt en die start op de eerste dag van zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

18. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

19. Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

20. Zorgwerk: B.V. Zorgwerk, statutair gevestigd te Rotterdam, en haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten van B.V. Zorgwerk, voor zover die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Zorgwerk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig, indien en voor zover zij Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht en Terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:

a. óf voor een vaste periode;

b. óf voor een bepaalbare periode;

c. óf voor een bepaalbare periode, die een vaste periode niet overschrijdt.

De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde, objectief bepaalbare, gebeurtenis intreedt.

Einde Opdracht

3.  Opzegging van de Opdracht voor onbepaalde tijd dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen.

4. Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd niet mogelijk. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient zij Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen.

5. Elke Opdracht eindigt – zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is - op het tijdstip waarop een van Partijen, per aangetekende brief met handtekening retour, de ontbinding ervan inroept, omdat de andere Partij:

a. in verzuim verkeert; of

b. haar onderneming liquideert; of

c.  haar bedrijfsactiviteiten staakt; of

d. haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard; of

e. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

Indien B.V. Zorgwerk de Opdracht op één van deze gronden ontbindt, ligt in de gedraging van/omstandigheid bij de Opdrachtgever (waarop de ontbinding is gebaseerd) het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan B.V. Zorgwerk bevestigen. Ontbinding van de Opdracht in de zin van dit Artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van B.V. Zorgwerk voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Door de ontbinding van de Opdracht worden alle vorderingen van B.V. Zorgwerk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Einde Terbeschikkingstelling

6. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling.

7. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever behelst (tevens) het verzoek van de Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd/opgezegd, respectievelijk waarop de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

8. Indien tussen B.V. Zorgwerk en de Uitzendkracht het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever op het moment waarop de Uitzendkracht meldt, dat hij wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is de arbeid te verrichten. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling te hebben gedaan en hij zal dat desgevraagd Schriftelijk aan B.V. Zorgwerk bevestigen.

9. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra B.V. Zorgwerk de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen B.V. Zorgwerk en de Uitzendkracht is geëindigd en die arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van de Opdrachtgever. B.V. Zorgwerk schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor – noch gehouden tot vergoeding van - eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

1. B.V. Zorgwerk is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan de Opdrachtgever aan te bieden. De Opdrachtgever kan een dergelijk aanbod slechts op redelijke gronden afwijzen. Op eerste verzoek van B.V. Zorgwerk zal de Opdrachtgever deze gronden Schriftelijk bevestigen.

2. B.V. Zorgwerk is te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever voor te stellen een ter beschikking gestelde Uitzendkracht – onder voortzetting van de Opdracht – te vervangen door een andere Uitzendkracht, zulks met het oog op het bedrijfs- en/of personeelsbeleid van B.V. Zorgwerk, behoud van werkgelegenheid en/of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Op eerste verzoek van B.V. Zorgwerk zal de Opdrachtgever deze gronden Schriftelijk bevestigen.

3. B.V. Zorgwerk schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor – noch gehouden tot vergoeding van - eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, indien B.V. Zorgwerk om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht - of nadien – tussen Partijen overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

2.  In afwijking van lid 1 van dit Artikel, is Opdrachtgever wel tot opschorting bevoegd indien en voor zover (er is sprake van cumulatieve voorwaarden):

a. Partijen die opschortingsbevoegdheid Schriftelijk zijn overeenkomen en daarbij ook de duur van de opschortingsbevoegdheid is vastgelegd; én

b. de Opdrachtgever Schriftelijk aantoont dat er tijdelijk geen werk voorhanden is en/of de Uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld; én

c. B.V. Zorgwerk jegens de Uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting op grond van de CAO.

Indien en zolang álle hiervoor genoemde voorwaarden zijn vervuld, is de Opdrachtgever voor de duur van de opschorting geen Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

3. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht en/of de Uitzendkracht anderszins niet te werk kan stellen, blijft de Opdrachtgever gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6 Werkprocedure

1. Opdrachtgever verstrekt voor aanvang van de Opdracht aan B.V. Zorgwerk een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, arbeidsduur, werktijden, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht. Tenzij anders overeengekomen geschied dit via het Klantportaal.

2. B.V. Zorgwerk bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkracht(en) zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht geen doorgang vindt.

3. B.V. Zorgwerk schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor – noch gehouden tot vergoeding van - eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, indien de contacten tussen Partijen, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht - waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen - om welke reden dan ook niet, of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.

4. B.V. Zorgwerk is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Uitzendkrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een Schriftelijke klacht bij B.V. Zorgwerk indient en daarbij bewijst, dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van B.V. Zorgwerk bij de selectie van de Uitzendkrachten.

Artikel 7 Arbeidsduur, werktijden en scholingsuren

1.Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever vastgelegd in de Opdracht.

2. Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en/of de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

3. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

4. Indien en voor zover de Uitzendkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructie behoeft, worden - tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen – de uren die de Uitzendkracht aan deze scholing en/of (werk)instructie besteedt, als gewerkte uren aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden uren die aan overige – niet Opdrachtspecifieke - scholing van de Uitzendkracht worden besteed, niet aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De voor dit type scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen Partijen vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de Opdracht Schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8 Bedrijfssluiting(en) en verplichte vrije dag(en)

1. De Opdrachtgever dient B.V. Zorgwerk bij het aangaan van de Opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluiting(en) en/of (een) collectief verplichte vrije dag(en), opdat B.V. Zorgwerk deze omstandighe(i)d(en) zoveel mogelijk deel kan laten uitmaken van de met de Uitzendkracht gesloten arbeidsovereenkomst.

2. Indien Opdrachtgevers voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dag(en) bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever B.V. Zorgwerk hierover onmiddellijk – maar uiterlijk vijf (5) Werkdagen na het bekend worden van het voornemen – Schriftelijk te informeren. Schendt de Opdrachtgever deze informatieplicht, dan is de Opdrachtgever – voor de duur van de bedrijfssluiting/vrije dag(en) – onverkort gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, berekend over het krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 9 Functie en beloning; informatieplicht Opdrachtgever

1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.

2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Indien op enig moment blijkt dat de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de daadwerkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie of verrichte werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk onverwijld - doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na die vaststelling – schriftelijk de juiste functieomschrijving met de bijbehorende inschaling verschaffen. De beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van die nieuwe functieomschrijving/inschaling. De functie en/of inschaling kan/kunnen tijdens de Opdracht (ook) worden aangepast, indien de Uitzendkracht daarop – met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de Inlenersbeloning – in redelijkheid aanspraak maakt.

4. Indien een in dit Artikel beschreven aanpassing leidt tot een hogere beloning van de Uitzendkracht, corrigeert B.V. Zorgwerk die beloning én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief verschuldigd vanaf het moment waarop de Uitzendkracht de betreffende functie daadwerkelijk uitoefent. Dat kan (dus) met terugwerkende kracht het geval zijn.

5. Op grond van de CAO is B.V. Zorgwerk met ingang van 30 maart 2015 verplicht de Inlenersbeloning toe te passen vanaf de eerste dag van de verblijfsduur bij de Inlener tenzij de Uitzendkracht behoort tot een uitzonderingsgroep en Zorgwerk voor deze Uitzendkracht de ABU-beloning toepast.

6. De Opdrachtgever zal B.V. Zorgwerk tijdig, doch uiterlijk vóórdat de Uitzendkracht zijn werkzaamheden aanvangt, Schriftelijk voorzien van (ten minste) alle in Artikel 1 lid 5 bedoelde elementen van de Inlenersbeloning. Voor informatie over de hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhogingen geldt: alleen voor zover op dat moment aan de Opdrachtgever bekend/beschikbaar.

7. De Opdrachtgever stelt B.V. Zorgwerk tijdig - en ieder geval direct bij het bekend worden - Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

8. Overwerk, werk in ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of werk op verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of - indien van toepassing - de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

9. Alle gevolgen die voortvloeien uit dan wel verband houden met door de Opdrachtgever verstrekte verkeerde, onvolledige en/of ontijdige informatie als bedoeld in dit Artikel, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal B.V. Zorgwerk ter zake vrijwaren.

10. Zorgwerk draagt – met inachtneming van het in dit artikel bepaalde – zorg voor de verloning van Uitzendkrachten, en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Zorgwerk geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de Uitzendkracht. Indien de Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de Uitzendkracht, draagt de Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoeding of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever vergoedt aan Zorgwerk alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart Zorgwerk tegen aanspraken van de Uitzendkracht of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

Artikel 10 Goede uitoefening van toezicht en leiding

1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht, zowel bij de uitoefening van het toezicht en de leiding als met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. De Opdrachtgever is gehouden Zorgwerk regelmatig, en in ieder geval op verzoek van Zorgwerk, te informeren over het functioneren en welzijn van de Uitzendkracht.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht en leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Uitzendkracht aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

4. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij/in de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien B.V. Zorgwerk én de Uitzendkracht daarmee vooraf Schriftelijk hebben ingestemd.

5. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland, door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever, is slechts mogelijk onder strikte toezicht en leiding van de Opdrachtgever en ook dan alleen: (i) voor bepaalde tijd, (ii) mits dit Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen én (iii) de Uitzendkracht daarmee vooraf Schriftelijk heeft ingestemd.

6. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht alle schade vergoeden die de Uitzendkracht lijdt doordat een in zijn bezit zijnde zaak - die in het kader van de aan de Uitzendkracht opgedragen werkzaamheden is gebruikt - verloren, beschadigd of tenietgegaan is.

7. Opdrachtgever kan aan de Uitzendkracht mobiele ICT-middelen (zoals bijv. een mobiele telefoon of tablet) ter beschikking stellen. Indien dit het geval is, zal Opdrachtgever Zorgwerk hier voorafgaand schriftelijk over informeren en zorgdragen voor een adequate verzekering. De uitgifte van dergelijke ICT-middelen gebeurt geheel buiten Zorgwerk om. Zorgwerk is niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan het gebruik van dergelijke ICT middelen door de Uitzendkracht, de Opdrachtgever dan wel derden.

8. B.V. Zorgwerk is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schade(n) aan en/of verliezen van de Opdrachtgever, zijn werknemers, derden dan wel de Uitzendkracht, welke schade(n) en/of verliezen op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met een doen of nalaten van de Uitzendkracht.

9. B.V. Zorgwerk is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Uitzendkracht is aangegaan met, of die voor de Uitzendkracht zijn ontstaan jegens, Opdrachtgever of (een) derde(n), ongeacht of dat met toestemming van de Opdrachtgever en/of die derde(n) is gebeurd. Evenmin is B.V. Zorgwerk aansprakelijk voor schade en/of verliezen van de Opdrachtgever, zijn werknemers, (een) derde(n) dan wel de Uitzendkracht, welke schade en/of verliezen op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de Uitzendkracht.

10. De Opdrachtgever vrijwaart B.V. Zorgwerk tegen elke vordering, aansprakelijkheid en/of schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van/jegens B.V. Zorgwerk als werkgever van de Uitzendkracht - direct of indirect – ter zake van alle in dit Artikel bedoelde schade, verliezen en/of verbintenissen.

11. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren – en voor de duur van de Opdracht verzekerd blijven – tegen de in dit Artikel bedoelde aansprakelijkheid en de door hem verleende vrijwaring(en). Op verzoek van B.V. Zorgwerk verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van die verzekering(en).

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

De Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever van de Uitzendkracht.

1. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en B.V. Zorgwerk verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die (kunnen) voortvloeien uit artikel 7:611 en/of artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en/of alle daarmee samenhangende wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden.

2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan B.V. Zorgwerk tijdig – dat wil zeggen: uiterlijk drie (3) Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden – Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever verstrekt aan Zorgwerk op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van de risico’s op de werkplek van de medewerker en van de risico beperkende maatregelen. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde RI&E.

3. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte (hierna gezamenlijk: ‘het Ongeval’) overkomt, zal de Opdrachtgever - indien wettelijk vereist - de bevoegde instanties onverwijld van het Ongeval op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat er onverwijld een Schriftelijke rapportage van het Ongeval wordt opgemaakt. In die rapportage wordt de toedracht van het Ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of, en in hoeverre, het Ongeval het gevolg is van (of samenhangt met) het feit dat door of namens Opdrachtgever onvoldoende maatregelen waren genomen om het Ongeval te voorkomen. De Opdrachtgever informeert B.V. Zorgwerk binnen één (1) Werkdag over het Ongeval en verstrekt haar zo spoedig mogelijk een kopie van de opgestelde rapportage.

4. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van alle schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of B.V. Zorgwerk daarvoor aansprakelijk is/zijn op grond van – bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot - artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever vrijwaart B.V. Zorgwerk tegen iedere vordering en/of aansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikellid.

5. Indien het Ongeval tot de dood van de Uitzendkracht leidt, is de Opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van de in dat artikel bedoelde schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand). De Opdrachtgever vrijwaart B.V. Zorgwerk tegen iedere vordering en/of aansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikellid.

6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren – en voor de duur van de Opdracht verzekerd blijven – tegen de in dit Artikel en de relevante wet/-regelgeving bedoelde aansprakelijkheid en de door hem verleende vrijwaring(en). Op verzoek van B.V. Zorgwerk verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van die verzekering(en).

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever enige verplichting die voor hem voortvloeit uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, verkeert hij van rechtswege (dus zonder voorafgaande ingebrekestelling) in verzuim en is hij jegens B.V. Zorgwerk gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand). De Opdrachtgever vrijwaart B.V. Zorgwerk ter zake. Het in dit Artikellid bepaalde laat onverlet, dat B.V. Zorgwerk jegens de Opdrachtgever (ook) eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals die tot ontbinding van de Opdracht. Het bepaalde in dit Artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht al afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

1. Het Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop B.V. Zorgwerk op grond van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak op vergoeding/betaling kan maken en wordt altijd ten minste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslag(en) en vermeerderd met de kostenvergoeding(en), die B.V. Zorgwerk verschuldigd is aan de Uitzendkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

2. Indien de Inlenersbeloning op enig moment - overeenkomstig Artikel 9 - kan/dient te worden toegepast, stelt B.V. Zorgwerk de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie over de functie-indeling en de Inlenersbeloning. In de aldus te berekenen (nieuwe) beloning en Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.

3. Naast de in Artikel 9 en lid 2 van dit Artikel bedoelde gevallen, is B.V. Zorgwerk steeds gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van:

a. (een) wijziging(en) van de CAO en/of van de daarbij geregelde lonen;

b. (een) wijziging(en) van de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen;

c. (een) wijziging(en) in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen (een) wijziging(en) in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving en/of enig verbindend voorschrift;

d. een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

4. Indien de Opdrachtgever in strijd met het in lid 2 en/of lid 3 van dit Artikel bepaalde niet instemt met (betaling van) het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan B.V. Zorgwerk bevestigen.

5. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door B.V. Zorgwerk zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en Schriftelijk bevestigd.

6. Indien de beloning van de Uitzendkracht, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak te laag is/zijn vastgesteld, is B.V. Zorgwerk gerechtigd ook achteraf – dus met terugwerkende kracht - de beloning van de Uitzendkracht, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. B.V. Zorgwerk kan dan ook al hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en/of de (on)kosten die B.V. Zorgwerk hierdoor heeft gemaakt, bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting(en)

1. De Opdrachtgever dient per oproep ten minste aan B.V. Zorgwerk te betalen, het Opdrachtgeverstarief berekend over drie (3) door de betreffende Uitzendkracht gewerkte uren (onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens B.V. Zorgwerk), indien de Opdrachtgever de Terbeschikkingstelling minder dan vierentwintig (24) uur voor de overeengekomen aanvang annuleert/cancelt; of

2. De Opdrachtgever dient per oproep ten minste aan B.V. Zorgwerk te betalen, het Opdrachtgeverstarief berekend over de duur van de oproep dan wel maximaal acht (8) door de betreffende Uitzendkracht gewerkte uren (onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens B.V. Zorgwerk), indien de Opdrachtgever de Terbeschikkingstelling bij aanvang van de opdracht annuleert/cancelt dan wel de oproep voortijdig beëindigd.

Artikel 15 Aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht

1. Voor het bepaalde in dit Artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan:

a. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Uitzendkracht;

b. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Uitzendkracht en een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) dan wel waarbij de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek);

c. het door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) ter beschikking (laten) stellen van de betreffende Uitzendkracht aan de Opdrachtgever;

d. het aanstellen van de Uitzendkracht als ambtenaar, (steeds) ongeacht of het daarbij gaat om dezelfde functie of werkzaamheden.

2. Voor het bepaalde in dit Artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan:

a. de aspirant-Uitzendkracht die bij B.V. Zorgwerk is ingeschreven;

b. de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;

c. de Uitzendkracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan zes (6) maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding is geëindigd.

3. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aan te gaan indien en voor zover (er is sprake van cumulatieve voorwaarden):

a. de Opdrachtgever B.V. Zorgwerk Schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen; én

b. de Uitzendkracht zijn arbeidsovereenkomst met B.V. Zorgwerk rechtsgeldig heeft beëindigd; én

c. de Opdrachtgever de Opdracht rechtsgeldig heeft beëindigd.

4. Indien de Opdrachtgever - overeenkomstig het in lid 1 tot en met lid 3 van dit Artikel bepaalde een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat en de Uitzendkracht nog geen 1040 uren heeft gewerkt, dan is de Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk de volgende vergoeding verschuldigd: 1040 uren minus het aantal reeds gewerkte uren door de Uitzendkracht vermenigvuldigd met 25% van het laatstgeldende tarief. Deze vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

5. De Opdrachtgever is de in lid 3 van dit Artikel genoemde vergoeding(en) ook verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen zes (6) maanden nadat de Terbeschikkingstelling is geëindigd, rechtstreeks of via een derde bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes (6) maanden nadat de Terbeschikkingstelling is geëindigd rechtstreeks of via een derde benadert, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

6. Indien een Uitzendkracht door tussenkomst van B.V. Zorgwerk aan een (potentiële) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (potentiële) Opdrachtgever met die Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze (potentiële) Opdrachtgever aan B.V. Zorgwerk een vergoeding verschuldigd ter grootte van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat - indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen - voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest, berekend over een periode van zes (6) maanden. De (potentiële) Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van B.V. Zorgwerk in contact is gekomen met de Uitzendkracht. Ook indien de Uitzendkracht binnen zes (6) maanden nadat het contact tot stand is gekomen, rechtstreeks of via derden bij de (potentiële) Opdrachtgever solliciteert of indien de (potentiële) Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes (6) maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de (potentiële) Opdrachtgever de in dit Artikellid bedoelde vergoeding verschuldigd.

7. Indien de Opdrachtgever tijdens de Opdracht, die tussentijds opzegbaar is, met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen en (dus) de overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de Opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die B.V. Zorgwerk door die opzegging lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het Opdrachtgeverstarief over de – voor de betreffende Opdracht - niet in acht genomen opzegtermijn. In het voorkomende geval is de Opdrachtgever daarnaast gehouden de in lid 4 van dit Artikel genoemde vergoeding aan B.V. Zorgwerk te voldoen.

8. Indien de Opdrachtgever tijdens de Opdracht, die tussentijds niet opzegbaar is, met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever het overeengekomen Opdrachtgeverstarief - voor de betreffende Uitzendkracht - voor de resterende duur van de Opdracht verschuldigd. In het voorkomende geval is de Opdrachtgever daarnaast gehouden de in lid 4 van dit Artikel genoemde vergoeding aan B.V. Zorgwerk te voldoen.

9. Het in dit Artikel bedoelde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van twintig (20) uur per Week.

10. Alle op grond van dit Artikel door de (potentiële) Opdrachtgever verschuldigde bedragen/vergoedingen worden door B.V. Zorgwerk bij de (potentiële) Opdrachtgever in rekening gebracht; voor die nota geldt Artikel 17 onverkort.

Artikel 16 Facturatie en tijdverantwoording

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts overeenkomstig hetgeen ter zake in de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel het door Zorgwerk beschikbaar gestelde Klantportaal en het bijbehorende tijdsregistratiesysteem.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt door middel van een ander tijdregistratiesysteem als genoemd onder lid 1 van dit artikel, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of door middel van door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te (doen) zien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld. Tot die gegevens behoren ten minste: de naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, ploegenuren en overige uren waarover het Opdrachtgeverstarief verschuldigd is (of kan zijn), de eventuele toeslagen en de werkelijk gemaakte (on)kosten.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat B.V. Zorgwerk direct aansluitend aan de Gewerkte Week, doch uiterlijk op woensdag 10:00 uur aansluitend aan de Gewerkte Week, over die geaccordeerde tijdverantwoording beschikt.

5. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording accordeert, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is B.V. Zorgwerk gerechtigd de gewerkte uren en de gemaakte (on)kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Uitzendkracht bij B.V. Zorgwerk in te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij B.V. Zorgwerk ingeleverde declaratieformulier en de door de Opdrachtgever behouden kopie, geldt het door de Uitzendkracht bij B.V. Zorgwerk ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening/facturatie als volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 17 Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Tenzij anders overeengekomen, factureert Zorgwerk wekelijks op basis van de door Opdrachtgever geaccordeerde uren in het tijdsregistratiesysteem van het Klantportaal, waarbij de factuur digitaal wordt aangeboden in een door Zorgwerk te bepalen format.

2. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door B.V. Zorgwerk ingediende nota binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet. Indien een nota niet binnen die termijn is betaald, verkeert de Opdrachtgever dan ook van rechtswege (dus zonder ingebrekestelling) in verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever over het bedrag van de openstaande nota een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.

3. De Opdrachtgever is jegens B.V. Zorgwerk nimmer gerechtigd tot opschorting van betaling noch tot enige vorm van verrekening; ook niet indien de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit Artikel tijdig en op juiste wijze over de nota heeft geklaagd.

4. De in het bezit van B.V. Zorgwerk zijnde kopie van de door haar verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

5. Uitsluitend betalingen aan B.V. Zorgwerk zelf, of aan een door B.V. Zorgwerk Schriftelijk aangewezen derde, werken bevrijdend. Betalingen aan de Uitzendkracht en/of het verstrekken van voorschotten aan de Uitzendkracht is/zijn niet toegestaan en binden B.V. Zorgwerk niet. Dergelijke betalingen kunnen jegens B.V. Zorgwerk dan ook nimmer grond opleveren voor verrekening.

6. Klachten over een door B.V. Zorgwerk verstuurde nota dienen binnen tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum Schriftelijk door B.V. Zorgwerk te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het klachtrecht van de Opdrachtgever vervalt en hij verondersteld wordt de nota te hebben aanvaard. De bewijslast betreffende tijdige Schriftelijke indiening van de klacht rust uitsluitend op de Opdrachtgever.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor B.V. Zorgwerk met de incasso van een nota gepaard gaan (of daarmee verband houden), waaronder begrepen de werkelijke kosten van rechtsbijstand, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

8. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met BTW en vertragingsrente, met een minimum van € 250,- per te incasseren vordering. De Opdrachtgever is de in dit Artikellid bedoelde vergoeding van rechtswege verschuldigd indien en zodra hij in verzuim verkeert.

9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft – dat louter ter beoordeling van B.V. Zorgwerk – is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van B.V. Zorgwerk een voorschot te verstrekken en/of - door middel van een bankgarantie, pandrecht, of anderszins - voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. De omvang van het te verstrekken voorschot dan wel de te stellen zekerheid zal in redelijke verhouding staan tot de omvang van de bestaande en/of redelijkerwijs te verwachten verplichtingen van de Opdrachtgever. Een voorschot kan alleen betrekking hebben op toekomstige verplichtingen. Zekerheid (in de hiervoor genoemde vormen) kan worden verlangd en dient te worden gesteld voor bestaande en/of toekomstige verplichtingen.

10. Indien de Opdrachtgever het in lid 8 van dit Artikel bedoelde voorschot niet (volledig) verstrekt en/of de verzochte zekerheid niet stelt binnen de door B.V. Zorgwerk gestelde termijn, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege (zonder ingebrekestelling) in verzuim. Alsdan is B.V. Zorgwerk gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten dan wel alle Opdrachten te ontbinden, zonder dat B.V. Zorgwerk jegens de Opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is. Ontbinding in de zin van dit Artikellid geschiedt per aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid van B.V. Zorgwerk

1. B.V. Zorgwerk is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover B.V. Zorgwerk deze inspanningsverplichting schendt, is B.V. Zorgwerk - met inachtneming van de Artikelleden 2 en 3 en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde - gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op directe schadevergoeding is, dat de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch binnen drie (3) maanden na het ontstaan van of (redelijkerwijs) bekend (kunnen) worden met die directe schade, ter zake een Schriftelijke klacht indient bij B.V. Zorgwerk en daarbij ook aantoont dat de directe schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van B.V. Zorgwerk.

2. Aansprakelijkheid van B.V. Zorgwerk voor indirecte schade – hoe ook genaamd en daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie - is in alle gevallen uitgesloten.

3. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van B.V. Zorgwerk is beperkt tot het door B.V. Zorgwerk – krachtens de Opdracht – aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie (3) maanden. De door B.V. Zorgwerk maximaal te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan € 100.000,- per kalenderjaar en overstijgt in geen geval het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van een door B.V. Zorgwerk gesloten verzekering.

Artikel 19 Intellectuele en industriële eigendom(rechten)

1. In het kader van de uitvoering van de Opdracht heeft de Opdrachtgever mogelijk toegang tot bepaalde systemen, technieken, materialen, documentatie, merken, handelsnamen, data, databestanden, logo’s, formats, software, en enige andere informatie die eigendom is van Zorgwerk of haar licentiegevers (het “Intellectuele Eigendom”). Alle exclusieve rechten op het Intellectuele Eigendom berusten bij Zorgwerk en/of haar licentiegevers. Niets in de Opdracht of de Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten op de Intellectuele eigendom aan de Opdrachtgever over te dragen.

2. Het gebruik dat de Opdrachtgever mag maken van Intellectuele Eigendom van Zorgwerk of haar licentiegevers is beperkt tot hetgeen in de Opdracht is beschreven. De Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de rechten op het Intellectuele Eigendom van Zorgwerk of haar licentiegevers.

3. Bovenstaande is ook van toepassing indien Zorgwerk op verzoek en/of op kosten van de Opdrachtgever enige aanpassingen en/of aanvullingen of het Intellectuele Eigendom heeft gemaakt. Aan Opdrachtgever wordt alsdan enkel een niet overdraagbaar, niet exclusief, gebruiksrecht verschaft voor zover en voor zolang nodig om gebruik te kunnen maken van de tussen Zorgwerk en de Opdrachtgever overeengekomen diensten, behoudens voor zover anders bepaald in de Opdracht. Zorgwerk is gerechtigd bovengenoemde aanpassingen/aanvullingen voor eigen doeleinden te gebruiken, inclusief het beschikbaar stellen daarvan aan andere gebruikers van het Intellectuele Eigendom.

4. Het staat Zorgwerk vrij om enige input, feedback, suggesties van Opdrachtgever ten aanzien van het Intellectuele Eigendom ten eigen behoeve te gebruiken, zonder verplicht te zijn tot het betalen van enige (kosten)vergoeding.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Intellectuele Eigendom geheel of gedeeltelijk te modificeren, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Zorgwerk. Zorgwerk is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden – waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste modificaties. Opdrachtgever draagt het volledige risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van Zorgwerk – aangebrachte modificaties.

6. Opdrachtgever zal door Zorgwerk genomen technische maatregelen ter bescherming van haar Intellectuele Eigendom niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

7. Opdrachtgever vrijwaart Zorgwerk tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht of aanbieding daarvan aan Zorgwerk of de Uitzendkracht beschikbaar gestelde informatie.

8. Aan Opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten toe op de door de Uitzendkracht te ontwikkelen resultaten van door de Uitzendkracht verrichte werkzaamheden in het kader van de Opdracht, indien zulks niet voortvloeit uit het Intellectuele Eigendom van Zorgwerk of haar licentiegevers. Op verzoek van de Opdrachtgever zal B.V. Zorgwerk de Uitzendkracht een verklaring laten ondertekenen om – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht tijdens de Terbeschikkingstelling toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen, aan de Opdrachtgever. Indien B.V. Zorgwerk in verband hiermee aan de Uitzendkracht een vergoeding verschuldigd is of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan B.V. Zorgwerk.

9. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks met de Uitzendkracht een overeenkomst te sluiten of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen met betrekking tot de in het vorige lid van dit Artikel bedoelde intellectuele eigendomsrechten die aan de Opdrachtgever toekomen. De Opdrachtgever informeert B.V. Zorgwerk vooraf Schriftelijk over zijn voornemen daartoe en verstrekt B.V. Zorgwerk een afschrift van de ter zake gemaakte overeenkomst/verklaring.

10. B.V. Zorgwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor – en dus niet gehouden tot vergoeding van – een boete of dwangsom die de Uitzendkracht verbeurt, noch voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, doordat de Uitzendkracht zich beroept of aanspraak maakt op (vergoeding voor) enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

11. B.V. Zorgwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk – en dus niet tot schadevergoeding gehouden – indien de Uitzendkracht een in dit Artikel omschreven, met B.V. Zorgwerk dan wel met de Opdrachtgever overeengekomen, verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

Artikel 20 Geheimhouding

1. Een Partij verstrekt aan een derde geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die haar ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, tenzij – en ook dan alleen voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen (laten) uitvoeren of indien op die Partij een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. B.V. Zorgwerk zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten over al hetgeen hem tijdens de Terbeschikkingstelling - dan wel bij het verrichten van zijn werkzaamheden - bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert B.V. Zorgwerk over zijn voornemen daartoe en verstrekt B.V. Zorgwerk een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst.

4. B.V. Zorgwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor – en dus niet gehouden tot vergoeding van – een boete of dwangsom die de Uitzendkracht verbeurt, noch voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, doordat de Uitzendkracht de geheimhoudingsplicht schendt, ongeacht of er tussen de Uitzendkracht en B.V. Zorgwerk dan wel tussen de Uitzendkracht en de Opdrachtgever enig (geheimhoudings)beding is overeengekomen.

5. B.V. Zorgwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk – en dus niet tot schadevergoeding gehouden – indien de Uitzendkracht een in dit Artikel omschreven, met B.V. Zorgwerk dan wel met de Opdrachtgever overeengekomen, verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

Artikel 21 Identificatie-, verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat elke door B.V. Zorgwerk aan hem ter beschikking gestelde Uitzendkracht zich (eenmalig) voor aanvang van zijn werkzaamheden identificeert door middel van een geldig identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (hierna: ‘Wid’). De Opdrachtgever verplicht zich een afschrift van voormeld document in zijn administratie te bewaren.

2. De Opdrachtgever, aan wie B.V. Zorgwerk een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: ‘Wav’) ter beschikking stelt, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met – en verbindt zich tot stipte naleving van - de Wav in het algemeen en artikel 15 Wav in het bijzonder. In laatstgenoemd artikel is onder meer bepaald, dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het originele document, zoals bedoeld in artikel 1 Wid, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde originele document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast. De Opdrachtgever verplicht zich een afschrift van voormeld document in zijn administratie te bewaren.

3. B.V. Zorgwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor – en dus niet gehouden tot betaling/vergoeding van - een eventuele boete die in het kader van de Wid en/of de Wav aan de Opdrachtgever word(t)en opgelegd.

Artikel 22 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Om het maken van ongeoorloofd onderscheid - in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook – te voorkomen, kan de Opdrachtgever bij het verstrekken van de inlichtingen over de op te dragen arbeid geen niet-functierelevante eisen stellen. B.V. Zorgwerk houdt geen rekening met dergelijke niet-functierelevante eisen; zij worden door B.V. Zorgwerk dan ook niet meegewogen.

Artikel 23 Medezeggenschap

1. De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht, die lid is van de ondernemingsraad van B.V. Zorgwerk of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen zijn medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

2. Indien de Uitzendkracht zijn medezeggenschapsrechten uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht in dat verband onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt.

Artikel 24 (Ver)nietig(bar)e bepalingen

1. Indien een of meer bepalingen van de Opdracht of van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden hun rechtskracht.

2. Partijen zullen de bepalingen die niet (meer) rechtsgeldig zijn of die rechtens niet (meer) kunnen worden toegepast, vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. Partijen zullen de vervangende bepaling(en) Schriftelijk vastleggen.

Artikel 25 Voortdurende verplichtingen

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Opdracht voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: elke door de Opdrachtgever verleende vrijwaring, de geheimhouding, de geschillenbeslechting en het toepasselijk recht.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en alle daarmee samenhangende aanbiedingen, offertes  en overige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 27 Privacy

1. Op Zorgwerk en de activiteiten van Zorgwerk, met name de persoonsgegevens die zij in dat kader van klanten, waaronder Opdrachtgever, en Uitzendkrachten verwerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van toepassing. Daarnaast is de Wbp van toepassing op de in het kader van een Opdracht aangeleverde persoonsgegevens door de Opdrachtgever en de verdere verwerking door Opdrachtgever van persoonsgegevens van Uitzendkrachten die Zorgwerk aan Opdrachtgever heeft aangeleverd. Opdrachtgever en Zorgwerk zijn elk verantwoordelijk voor de eigen gegevensverwerking en zijn elk verplicht de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp te verwerken.

2. De Wbp stelt grenzen aan welke persoonsgegevens door Zorgwerk verstrekt mogen worden aan derden, waaronder de Opdrachtgever. Zorgwerk zal geen persoonsgegevens aan de Opdrachtgever verstrekken wanneer dit niet is toegestaan (onder de Wbp) en zal, indien Opdrachtgever een dergelijk verzoek doet, Opdrachtgever hierop wijzen. Opdrachtgever is zich hier van bewust, accepteert dit en zal geen verzoeken om persoonsgegevens bij Zorgwerk neerleggen waarvan zij weet dat Zorgwerk deze gegevens niet mag verstrekken.

3. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal Zorgwerk de persoonsgegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht aanbieden via het beveiligde Klantportaal.

4. Opdrachtgever staat er voor in dat zij geen persoonsgegevens zal verstrekken aan Zorgwerk die zij in het kader van bovengenoemde of daaraan gerelateerde wetgeving niet mag verstrekken. Mocht Zorgwerk kennis nemen van het feit of concluderen dat dergelijke gegevens toch zijn verstrekt dan is Zorgwerk gerechtigd deze gegevens per direct uit haar bestanden te verwijderen.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Zorgwerk voor schade dan wel nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van haar verplichtingen uit de bij of krachtens de Wbp gegeven voorschriften, meer specifiek de in paragraaf 2 en 4 genoemde voorschriften die op Opdrachtgever van toepassing zijn, onverminderd de aansprakelijkheid op grond van andere (wettelijke) regels voor zover ontstaan door dan wel ten gevolge van een doen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 28 Gebruik Klantportaal en Beveiliging

1. Zorgwerk draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van de gegevens die zij verwerkt, waaronder, maar niet gelimiteerd tot:

a. de gegevens van de Opdrachtgever worden op een veilige plaats opgeslagen. De fysieke opslag van deze gegevens is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen, en zijn beveiligd middels branddetectieapparatuur en toegangscontrolesystemen;

b. gebruik van diverse programma’s om de gegevens en bestanden te beschermen tegen hackers c.q. virussen;

c. gebruik van firewalls om geautoriseerde personen van buiten Zorgwerk toegang te geven tot de voor hun relevante gegevens.

2. In het kader van de Opdracht kan Opdrachtgever via het Klantportaal diensten uitzetten, de status van de uitgezette diensten volgen, bepaalde gegevens van de relevante Uitzendkracht inzien, en diensten accorderen.

3. De Opdrachtgever mag het Zorgwerk portaal niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, ‘logic bombs’ of ander materiaal binnen te halen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. De Opdrachtgever mag niet proberen op onrechtmatige wijze toegang te verkrijgen tot het Klantportaal, de server waarop het Klantportaal draait of servers, computers of databases die met het Klantportaal zijn verbonden. De Opdrachtgever mag het Klantportaal niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval of vergelijkbare aanval. Indien de Opdrachtgever met een van de bovengenoemde handelingen inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden, verliest zij onmiddellijk het recht van gebruik van het Klantportaal.

4. Indien de Opdrachtgever het Klantportaal misbruikt, kan Zorgwerk het gebruik door Opdrachtgever van het Klantportaal opschorten en toegang van de Opdrachtgever tot het Klantportaal beëindigen.

5. Indien de Opdrachtgever een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander informatiemiddel als onderdeel van de beveiligingsprocedures van Zorgwerk kiest, aanbiedt of aangeboden krijgt, om toegang te krijgen tot (een gedeelte van) het Klantportaal, dient de Opdrachtgever deze informatie vertrouwelijk te behandelen en de regels betreffende inloggegevens (zie hieronder) na te leven. Zorgwerk is gerechtigd gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, hetzij door de Opdrachtgever gekozen of door Zorgwerk toegewezen, te allen tijde te deactiveren indien zij in redelijkheid van mening is dat de Opdrachtgever bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd.

6. Opdrachtgever dient zich te houden aan de volgende beveiligingsprocedures met betrekking tot de gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander informatiemiddel wat Zorgwerk als onderdeel van haar beveiligingsprocedures aan Opdrachtgever communiceert (“Inloggegevens”):

a. Opdrachtgever zal de ontvangen Inloggegevens te allen tijde geheim en veilig behandelen en deze nooit aan anderen verstrekken of nooit toestaan dat anderen deze gebruiken;

b. Indien de Opdrachtgever kennis neemt van het feit dat, of reden heeft te vermoeden dat, de Opdrachtgever Inloggegevens is zoekgeraakt of heeft verstrekt aan, of zijn gezien door, of toegang tot de Inloggegevens is verkregen door anderen dan de Opdrachtgever zelf, dient de Opdrachtgever Zorgwerk daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

c. de computer of het andere apparaat waarmee toegang wordt verschaft tot het Klantportaal zal nooit onbeheerd achtergelaten worden terwijl de Opdrachtgever van de op het Klantportaal beschikbare inlogvoorziening gebruikmaakt en de Opdrachtgever laat anderen nooit haar computer of ander apparaat gebruiken, tenzij en totdat de Opdrachtgever is uitgelogd;

d. de Opdrachtgever neemt speciale voorzorgsmaatregelen indien zij van de op het Klantportaal beschikbare inlogvoorziening gebruikmaakt via een openbare of gedeelde computer, om ervoor te zorgen dat anderen uw Inloggegevens niet kunnen zien.

7. Zorgwerk garandeert niet dat het Klantportaal:

a. compatibel is met hardware en software die de Opdrachtgever gebruikt; of

b. te allen tijde beschikbaar is en foutloos of zonder onderbrekingen zal werken.

8. Zorgwerk zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat het Klantportaal vrij is van virussen, storingen, hacking, beschadigingen of andere beveiligingsinbreuken.

9. Zorgwerk is gerechtigd het Klantportaal alsmede andere systemen en ICT-middelen relevant voor de uitvoering van de Opdracht van tijd tot tijd aan te passen, waaronder het aanpassen, aanvullen of verwijderen van bepaalde functionaliteit. Indien bepaalde wijzigingen wezenlijke impact hebben voor de Opdrachtgever zal Zorgwerk de Opdrachtgever daar vooraf over informeren.

10. In het geval dat prestatieproblemen het Klantportaal beïnvloeden, zal Zorgwerk redelijke maatregelen treffen om deze problemen te beperken en de toegang tot het Klantportaal weer mogelijk te maken zodra dit in redelijkheid kan.

11. Bij vragen of problemen met betrekking tot (de toegang tot) het Klantportaal kan Zorgwerk aan Opdrachtgever ondersteuning geven per telefoon of e-mail maar is daartoe niet verplicht.

12. Zorgwerk is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraging in het nakomen van haar verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden of de Opdracht als gevolg van handelingen of gebeurtenissen die niet door toedoen van Zorgwerk zijn ontstaan of Zorgwerk niet kunnen worden aangerekend ingevolge de wet, een gerechtelijke uitspraak of algemeen aanvaarde principes, inclusief storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken (“Gebeurtenis buiten onze Invloed”).

13. Indien een Gebeurtenis buiten onze Invloed de nakoming van onze verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden of een Opdracht beïnvloedt:

a. worden de verplichtingen van Zorgwerk onder de Algemene Voorwaarden of beïnvloede Opdracht opgeschort en wordt de termijn voor de nakoming van de verplichtingen van Zorgwerk verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze Invloed; en

b. zal Zorgwerk al het redelijke in het werk stellen om een oplossing te vinden waarmee de Algemene Voorwaarden of de Opdracht ondanks de Gebeurtenis buiten onze Invloed kunnen worden uitgevoerd.

14. In het kader van een Opdracht kunnen Zorgwerk en Opdrachtgever ervoor kiezen de systemen van Opdrachtgever te koppelen met de systemen van Zorgwerk. Opdrachtgever zal alsdan er voor zorgdragen dat er passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de gegevens die in het kader van de Opdracht worden of zijn verwerkt alsmede de ICT-middelen en systemen van Zorgwerk te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking waaronder het ongeoorloofd toegang verschaffen via de systemen van Opdrachtgever. Zorgwerk is gerechtigd hieraan nadere specifieke eisen aan te stellen. Zorgwerk is gerechtigd bovengenoemde koppeling (tijdelijk) te beperken of stop te zetten indien zij reden heeft om aan te nemen dat een gebrek in de beveiliging van de Opdrachtgever een gevaar vormt voor de systemen en ICT-middelen van Zorgwerk.

15. De Opdrachtgever vrijwaart Zorgwerk voor alle schade en aanspraken (van derden) in het kader van oneigenlijk gebruik door de Opdrachtgever van de koppeling met de systemen van Zorgwerk, ongeoorloofde toegang via de systemen van de Opdrachtgever tot de gegevens die in het kader van de Opdracht worden verwerkt alsmede de ICT middelen en systemen van Zorgwerk, behoudens aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet uitgesloten kan worden. Tevens is Zorgwerk niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor enige schade gerelateerd aan oneigenlijk gebruik van gegevens van de Opdrachtgever, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van Zorgwerk.